Algemene Voorwaarden

Contactgegevens

Hovenierslaantje 7, 4001 HN Tiel

www.ilsebielok.nl

ilsebielok@move.nl

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever en/of Ilse Bielok.

Aankopen vrij werk

I. Algemene Voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
1.2 Kunstwerk: Vrij Werk zoals afgebeeld op het internet of is bezichtigd door de opdrachtgever.
1.3 Kunstenaar: Ilse Bielok, ingeschreven in het handelsregister van KvK te Tiel onder nummer :
1.4 Aankoopbedrag: Prijs zoals is afgesproken en vastgelegd in de koopovereenkomst tussen opdrachtgever en Ilse Bielok.

2. De overeenkomst
2.1 Tussen de opdrachtgever en Ilse Bielok wordt een koopovereenkomst afgesloten met een specificatie van het te kopen kunstwerk.
2.2 De opdrachtgever heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleine kleurverschillen en geringe maatverschillen kunnen hebben vergeleken met gekochte kunstwerk.

3. Prijsopgaven
3.1 Alle door Ilse Bielok gehanteerde prijzen in het atelier en op de website www.ilsebielok.nl luidden in euro’s en zijn inclusief 6% BTW.

4. Betaling
4.1 Betaling kan contant, als dat afgesproken is. Creditcard en pin gebruik mogelijk.
4.2 Betaling kan per bank. Het volledige aankoopbedrag zal vóór overdracht van het kunstwerk op het rekeningnummer die Ilse Bielok in de koopovereenkomst heeft vermeld, gestort moeten zijn.
4.3 Bij het in gebreke blijven door de opdrachtgever van volledige betaling van het aankoopbedrag is Ilse Bielok gerechtigd de koopovereenkomst te beëindigen.
4.4 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.
4.5 Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de opdrachtgever zodra het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan Ilse Bielok.
4.6 Bij niet of gedeeltelijke betaling van het aankoopbedrag blijft het kunstwerk in eigendom van Ilse Bielok.

5. Aansprakelijkheid na levering
5.1 Ilse Bielok is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht aan opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht , tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ilse Bielok.

6. Risico en risico-overgang
6.1 Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op Ilse Bielok. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is afgegeven aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht van het kunstwerk.

7. Rechtsvorderingen
7.1 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond de koopovereenkomst had mogen verwachten, als hij/zij Ilse Bielok daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
7.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens Ilse Bielok door verloop van 14 (veertien) dagen na het moment van de overdracht.

8. Auteursrecht
8.1 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van Ilse Bielok verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.
8.2 Het kunstwerk wordt, niet gepersonifieerd , afgebeeld op de website www.ilsebielok.nl

9. Overmacht
9.1 Als Ilse Bielok niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is Ilse Bielok niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van Ilse Bielok, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.
9.3 Als de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

10. Overlijden kunstenaar
10.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van Ilse Bielok. De opdrachtgever is gehouden om aan de erfgenamen van Ilse Bielok met betrekking tot in de koopovereenkomst vermelde kunstwerk af te nemen en te betalen. De opdrachtgever zal het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het overlijden van Ilse Bielok aan de erfgenamen betalen.
10.2 Als Ilse Bielok geen erfgenamen heeft of als de opdrachtgever er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke poging daartoe te hebben gedaan, is de koopovereenkomst beëindigd en is de opdrachtgever tot niets meer verplicht.

11. Faillissement en surseance van betaling
11.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

12. Wijziging van omstandigheden
12.1 Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van Ilse Bielok redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst uitvoert, is Ilse Bielok bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

Workshops

I. Algemene Voorwaarden

1.1 Ilse Bielok staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer :
1.2 Opdrachtgever : degene die opdracht heeft verstrekt of een reservering heeft gedaan tot het organiseren van een workshop en/of arrangement.

2. Toepasselijkheid
2.1 Door het deelnemen aan een workshop van Ilse Bielok, aanvaardt de opdrachtgever de toepassing van deze algemene voorwaarden.
2.2 Deelname aan een workshop is vrijwillig en geschiedt op eigen risico.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch of schriftelijk en/per mail een aanbod van Ilse Bielok aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand. De opdrachtgever ontvangt van Ilse Bielok een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst per post of per mail.
3.2 De opdrachtgever die de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Ilse Bielok is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, zoals gezondheid of conditie, kleding, overschatting van de eigen vermogens, het negeren van aanwijzingen, niet handelen volgens instructies, etc.
4.2 Voor schade aan goederen van opdrachtgever die ontstaan zijn tijdens of na een workshop.
4.3 Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Ilse Bielok en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen die niet in redelijkheid aan Ilse Bielok kunnen worden toegerekend.
4.4 Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld door Ilse Bielok voor vernielingen en/of beschadigingen die tijdens of na de workshop heeft plaatsgevonden op haar locatie.

5. Locatie
5.1 De opdrachtgever accepteert de reglementen op locatie en zal zich hiernaar gedragen.
5.2 Indien zich een calamiteit voordoet, dient de opdrachtgever zich te houden aan de aanwijzingen van Ilse Bielok ter plekke.

6. Reserveringscondities
6.1 Reserveren van een workshop kan schriftelijk of per e-mail.
6.2 Reservering c.q. aanmelden kan alleen door een rechtspersoon van 18 jaar of ouder.
6.3 Bij aanmelding door een vereniging, instelling of bedrijf dient een daarvoor bevoegd persoon zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden van overeenkomst.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Conform de verstrekte aanbieding en/of bevestiging van overeenkomst worden alle kosten in euro’s en inclusief BTW in rekening gebracht.
7.2 Uiterlijk 3(drie) werkdagen voor aanvang zal de volledige betaling voldaan moeten zijn, waarna de aanmelding pas definitief is.
7.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald heeft, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Ilse Bielok is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en volledige nakoming te vorderen. Ilse Bielok is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst gemaakte onkosten.
7.4 Alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige partij.

8. Annulering, wijziging
8.1 Indien door overmacht de uitvoering door Ilse Bielok niet kan plaatsvinden, zal Ilse Bielok de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen.
8.2 In onderling overleg zal dan een nieuwe datum en/of termijn worden bepaald. De opdrachtgever is niet verplicht tot deelname aan deze volgende workshop en krijgt in dat geval zijn/haar aanbetaling terug.
8.3 Ilse Bielok behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen indien daartoe gegronde redenen bestaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen.
8.4 Ilse Bielok behoudt het recht om de prijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte of wijziging van workshop, activiteit, arrangement. Eventuele meerkosten die worden gemaakt tijdens de workshop door de opdrachtgever worden overlegd en doorberekend.
8.5 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk en tijdig te geschieden. Bij annulering tot 5 werkdagen wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Annulering binnen 5 werkdagen voor aanvangsdatum dient 100% van de overeengekomen prijs te worden betaald.

9. Werkmateriaal
9.1 Er wordt geen garantie verstrekt door Ilse Bielok op de zelfgemaakte werkstukken en gekochte materialen.
9.2 De getoonde voorbeelden zijn onder voorbehoud en hangt af van de beschikbaarheid van materialen c.q. producten.

error: Content is protected !!